สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนรุจิรพัฒน์
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม ๙ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนรุจิรพัฒน์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม ๙ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 พ.ศ. 2528
จ้างซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน แบบสร้างเอง พ.ศ. 2540
จ้างซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน แบบอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
จ้างซ่อมแซมบ้านพักครู (แบบ สปช.302/28) พ.ศ. 2534
จ้างซ่อมแซมห้องส้วม (แบบสร้างเอง) พ.ศ. 2539
จ้างซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช.601/26 พ.ศ. 2543
จ้างซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช.601/26 พ.ศ. 2541
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 102/26 พ.ศ. 2526
จ้างซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช.601/26 พ.ศ. 2532
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. โรงเรียนรุจิรพัฒน์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rujischool.org,www.obec.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0811454459 , 0896011199 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง พจนพร จิตเจริญืวีโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
สุภาวรรณ สุมโน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-01-12 12:47:47