สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเ
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๖๗ ชุด
๒. ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน จำนวน ๖๗ ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.obec.go.th แล ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.obec.go.th และ www.ratchaburi1.org และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321982 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง (นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคำ
เจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-01-22 18:21:52