สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]



ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) จำนวน 61 ชุด รวมเป็นเงิน 2,936,540 บาท
2. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (CC1) พร้อมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) จำนวน 25 ชุด รวมเป็นเงิน 4,337,500 บาท
3. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) จำนวน 102 ชุด รวมเป็นเงิน 218,280 บาท
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มกราคม 2561
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 812430 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561




ตำแหน่ง นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางกัลยารัตน์ ทองระยับ
เจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-07 18:03:56