สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ   ทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    จ้างเหมาบริการทัศนศึกษาต่างประเทศของนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนชลบุรี (สุขบท) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ - ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038282294 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นางสาวรุ่งทิพย์ พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี (สุขบท)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวโสภา เชื่อมทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-09 15:44:58