สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
เรื่องประกวดราคาซื้อ   อาหาร เครื่องนอน และเครื่องครัว สาหรับ นักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ด้วยว
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ อาหาร เครื่องนอน และเครื่องครัว สาหรับ นักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อ อาหาร เครื่องนอน และเครื่องครัว
สาหรับ นักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๑,๔๘๘.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาท
ถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. อาหาร จานวน ๒๑ รายการ
๒. เครื่องนอน จานวน ๑๗ รายการ
๓. เครื่องครัว จานวน ๔๘ รายการ
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. Electronic Government Procurement : e - GPและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ Electronic Government Procurement : e - GP ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 061-8474555 /0807172135 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายอลงกรณ์ ถาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายสมศักดิ์ ทาหว่างกัน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-13 16:03:19