สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบปฏิบัติการเเละโปรแกรมสำนักงาน
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบปฏิบัติการเเละโปรแกรมสำนักงาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง, ระบบปฏิบัติการเเละโปรแกรมสำนักงาน
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. มีความสามารถตามกฎหมาย
                   9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   10. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                   11. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยเเพร่ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                   12. มีคุณสมบัติเเละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                   13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. -และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ - ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th และ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-424193 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายประสิทธิ์ ใจช่วง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางชลธิชา จันทร์นาค
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-15 14:05:16