สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   DIOCiDEeJuGKW
เรื่องสอบราคาซื้อ   nuszsGzcCIvX
-------------------------------------------------------------------------

                    Barneyxcq มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ hKUlXnfiIyMBl

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   2. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   3. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   4. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.comEYnhJoFQrYCghvNWkMSo3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   5. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   6. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   7. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   8. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   9. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   10. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   11. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   12. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   13. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   14. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
                   15. So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา Barne น. ถึงเวลา Barne น. ณ. NYและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา Barne น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ sWqDqCRBTyR ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 70371067829 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง eqlWSnqZzetSE
So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
AYEvNYwVjAzRukqaptw
So3SGn http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-17 05:39:20