สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล(DLIT)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบป

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุแกรณ์ต่อพ่วง 42 ชุด ๆละ 46,000 บาท
2.ระบบปฎิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน 42 ชุดๆ ละ 4,140 บาท
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)
                   9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ - ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spm7.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-210543-4 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายสุรชาติ เครือศรี
ผู้อำนวยการสำนักงายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-19 21:09:29