สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔๐ ชุด
๒. ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน จำนวน ๔๐ ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ www.gprocurement.go.th , www.obec.go.th ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sesao๘.go.th, www.gprocurement.go.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 7443 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายจตุรงค์ สุขแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสุกัญญา พิมพัฒน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-20 16:23:18