สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)
1.คอมพิวเตอร์ จำนวน 54 ชุด
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับครู จำนวน54เครื่อง
-โทรทัศน์สีชนิดSMART TVขนาดไม่น้อยกว่า54นิ้ว จำนวน 54 เครื่อง
2.ซอฟทฺแวร์ระบบปฏิบัติการ จำนวน 54License
3.คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับครู จำนวน1เครื่อง
-โทรทัศน์สีชนิดSMART TVขนาดไม่น้อยกว่า54นิ้ว จำนวน1 เครื่อง
4.ซอฟทฺแวร์ระบบปฏิบัติการ จำนวน 1License
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. www.gprocurement.co.thและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ www.gprocurement.co.th ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045712267 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายอดุลย์ กองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-27 16:56:48