สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 1โครงการ
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ไม่มีการจัดซื้อ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042591228 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวสุพัตรา พ่อสาร
เจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-02-27 17:25:36