สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องส้วม อาคาร สพฐ. 2 (ชั้น 2 - )
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม อาคาร สพฐ. 2 (ชั้น 2 - 7 )

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ดังรายการแนบท้ายประกาศ
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. กลุ่มบริหารงานพัสดุและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ สำนักการคลังและสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocuremant.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 022885522-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการ กพฐ.


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
น.ส.จันทร์นภา ทองเชื้อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-03-09 16:11:03