สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
เรื่องประกวดราคาซื้อ   จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอน
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อดิจิตอลสำหรับการเรียนการสอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับใช้ในการเรียนการสอนแบบ All in one (AIO Computer)
2.เครื่องสำรองไฟขนาด 850 VA
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
4.ระบบไฟฟ้าและระบบแลนในห้องปฏิบัติการ
5.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์นักเรียน
6.เก้าอี้เหล็ก
7.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ครู
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. มีความสามารถตามกฎหมาย
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ไม่เป็นบุคคลล้อมละลาย
                   9. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                   10. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                   11. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง
                   13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว่นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                   14. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                   15. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ sriyapai.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-503375 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายอนันต์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสุธีรา นุ้ยเขียว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-04-10 15:41:38