สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีสากล-วงดนตรีลูกทุ่ง
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องดนตรีสากล-วงดนตรีลูกทุ่ง

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.โซปราโนแซกโซโฟน จำนวน 1 เครื่อง
2.อัลโตแซกโซโฟน จำนวน 2 เครื่อง
3.เทนเนอร์แซกโซโฟน จำนวน 2 เครื่อง
4.ทรัมเปต จำนวน 2 เครื่อง
5.ทรอมโบน จำนวน 2 เครื่อง
6.กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
7.เบสไฟฟ้า 5 สาย จำนวน 1 เครื่อง
8.คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
9.ตู้แอมป์ กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้
10.ตู้แอมป์ เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้
11.หัวแอมป์เบส จำนวน 1 เครื่อง
12.ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตู้
13.กลองทิมบาเล็ต จำนวน 1 ชุด

                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   6. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ของกรมบัญชีกลาง
                   7. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                   8. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
                   9. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sriyapai.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-503375 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายอนันต์ มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสุธีรา นุ้ยเขียว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-04-20 15:10:23