สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่องประกวดราคาเช่า   ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีความประสงค์ จะประกวดราคาเช่า ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่อพ่วง รายละเอียดดังร่างขอบเขตของงาน
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาเช่า ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาเช่า หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาเช่า ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาเช่า ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาเช่า ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035243399 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายวรากร รื่นกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-05-09 15:49:13