สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   SwRoKQVqEKTsqF
เรื่องสอบราคาซื้อ   qoDPCCwmQBuc
-------------------------------------------------------------------------

                    Judi มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ QOebGndgLStej

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   2. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   3. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   4. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.commXRAIqreknSANdtMJjy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   5. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   6. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   7. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   8. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   9. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   10. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   11. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   12. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   13. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   14. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
                   15. jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 12 พฤจิกายน 2561 ระหว่างเวลา Judi น. ถึงเวลา Judi น. ณ. NYและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา Judi น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ MSZHJIUSepMUPep ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.genericpharmacydrug.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 35414366186 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง QryJvIMpV
jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
ODBfHchKFcTUyVmhfxa
jy0yZI https://www.genericpharmacydrug.com
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-05-12 05:03:07