สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLIT)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล(DLIT)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ
1.1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับครู จำนวน 54 เครื่อง
1.2 โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 54 เครื่อง
2. ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน 54 License
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
                   9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งของตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งเพื่อให้คณะกรรมการตรวจทดลอง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 0830 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4571 2267 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายอดุลย์ กองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
สัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-05-28 12:01:49