สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. เผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,300,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนาเชื่อถือ

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ระหว่างเวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาางและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 0830 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0872420283 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายบัณฑิต ทองประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายสมร รสชา
ครู
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-07-17 09:46:43