สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการ   ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    รายการตามเอกสารแนบประกาศ
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างเหมาบริการ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาบริการ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างเหมาบริการ ได้ที่ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0981242342 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นางละเอียด พงษ์ภักดี
ครู


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายมนเทียน โนนทอง
ครู
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-09 14:21:52