สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
เรื่องประกวดราคาซื้อ   โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2560
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดระดับ 6) จำนวน 565 ชุด ประกอบด้วย
1. โต๊ะเรียน มาตรฐานเลขที่ มอก.1494-2541 จำนวน 565 ตัว
2. เก้าอี้เรียน มาตรฐานเลขที่ มอก.1495-2541 จำนวน 565 ตัว
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 0830 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.sec40.go.th/ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056029656 ต่อ 05 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายประทาน หาดยาว
รองผอ.สพม.40 รักษาราชการแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางฐิตาภา สมพล
เจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-21 12:14:53