สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีผูกพัน
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีผูกพัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. โต๊ะเก้าอื้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 227 ชุด
2.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 316 ชุด
3. โต๊ะเก้าอื้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 130 ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. www.gprocurement.go.thและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ www.gprocurement.go.th ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loei๒.go.th,www.gprocurement.go.th,www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-810 905 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายพลชัย ชุมปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางพิรุณ สีหะวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่)
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-21 18:17:54