สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เรื่องประกวดราคาซื้อ   จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มอก.1494-2541 และ มอก.1495-2541
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ระบบจารจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.secondaly11.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-203372-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก
รอง ผอ.สพม.11


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
สัญญลักษณ์ เมืองโคตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-23 16:12:52