สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วย

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    โต๊ะนักเรียน(๕๖.๑๒.๑๕.๐๖ ) ตามเอกสารใบจัดสรรที่แนบ
จำนวน ๖๓๑ ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2561
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ 0 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spn2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3300141-4 ต่อ 24,25 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายทศพร ถือพุดซา
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจุรีรัตน์ บัวจันทร์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-24 20:30:50