สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เรื่องประกวดราคาซื้อ   โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๒,๓๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑๐๒ ชุด
๒. โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๖๙ ชุด
๓. โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๘๐ ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.obec.go.th และ www.ratchaburi๑.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-1982 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคำ
เจ้าหน้าที่
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-27 18:38:04