สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโ มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ โ๖๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 3 รายการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 70 ชุด
โต๊ะเรียน มอก.1494-2541
เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
2.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 130 ชุด
โต๊ะเรียน มอก.1494-2541
เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
3.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ชุด
โต๊ะเรียน มอก.1494-2541
เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 1 ชุด/รายการ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น.

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ. ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาางและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 0830 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045712267 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายอดุลย์ กองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-29 16:07:24