สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เรื่องประกวดราคาซื้อ   รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 6 และระดับประถมศึกษา ระดับ 4
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน มอก.1494-2541 โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541 เก้าอี้เรียน ระดั

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,564 ชุด
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ www.gprocurement.go.th ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.spm18.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-397501-5 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-08-31 10:32:28