สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
เรื่องประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (โต๊ะเรียน มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ และเก้าอี้เรียน มอก.๑๔๙๕-๒๕๔๑) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) ครั้งที่ ๒ ดังน้ี
๑. โตีะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๔๗ ชุด
๒. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๓๖ ชุด
๓. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒๐ ชุด
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ได้ที่ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2371-6086-7 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
ตำแหน่ง นายชูชาติ แก้วนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2561-09-06 12:56:30