สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 600.00 บาท. (หกร้อยบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระนั้น
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. ห้องธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-0993347 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายเฉิดชาย ขอพลอยกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางจุรีย์ ช่วยประคอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-09-10 15:37:05