สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุมโทรม
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุมโทรม
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 391,000.00 บาท. (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. ห้องธุรการ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-0993347 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่ง นายเชิดฉาย ขอพลอยกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางทิพย์ เพ็ชระ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2557-01-29 13:13:33