สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
เรื่องสอบราคาซื้อ   ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 2และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 2 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocument.go.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-722321 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่ง นายประภัสร สุภาสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
น.ส.ขวัญตา สุรินทร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2557-06-24 16:17:54