สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
เรื่องสอบราคาซื้อ   วัสดุตามโครงการ ห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา)
-------------------------------------------------------------------------

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ วัสดุตามโครงการ ห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา)

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    วัสดุตามโครงการ ห้องอุ่นใจ (ในสถานศึกษา) จำนวน 20 รายการ (ดังรายการที่แนบ)
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาซื้อ ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 2และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0.00 บาท ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.สกลนคร เขต 2 ระหว่างวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocument.go.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-722321 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่ง นายประภัสร สุภาสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวขวัญตา สุรินทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2557-07-16 17:54:53