สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด แบบสร้างเอง
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด แบบสร้างเอง

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด แบบสร้างเอง จำนวน ๑ งาน
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 383,000.00 บาท. (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 25 พฤจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:30 น. ณ. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ระหว่างวันที่ 25 พฤจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๗๐๑๔-๙๑๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ตำแหน่ง นายศิลปชัย อาจมังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางพิมาลา คุ้มมาลัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2557-11-25 14:40:42