สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้าง   ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1.เทพื้นคอนกรีต หนา 0.10 เมตร จำนวน 180 ตร.ม.
2.ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว จำนวน 240 ตร.ม.
3.ติดตั้งฝ้าเพดาน คร่าวอลูมิเนียม จำนวน 250 ตร.ม.
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ จำนวนเงิน 245,000.00 บาท. (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาจ้างก่อสร้าง ได้ที่ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) อ.เจริญศิลป์ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4270-9186,0-8179-97342 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ตำแหน่ง นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายเกียรติศักดิ์ บุญคง
ครู โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2557-12-26 16:23:01