สำนักการคลังและทรัพย์สิน


[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง   ก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ 100/27
-------------------------------------------------------------------------

                    โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ 100/27

โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    อาคารหอประชุม แบบ 100/27
                   

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                   1. เป็น(นิติบุคคล)ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.00 บาท)
ดังกล่าวด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
                   5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เวปไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                   กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึงเวลา 10:30 น. ณ. ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 2,500.00 บาท ได้ที่ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thและhttp://www.secondary22.obec.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042591228 หรือ 0895711569 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558
ตำแหน่ง นายสุคนธ์ อ้วนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางเพ็ญนภา บำรุงสุข
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2558-01-19 09:38:14