สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
เรื่อง   สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการอาชีพ
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ได้ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการอาชีพ จำนวน 6 รายการ ตามประกาศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้นผลปรากฎว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใดปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2555 ของโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
จึงประกาศยกเลิกการสอบราคาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายสรวง วรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางศิริพร ภู่ดี
ครู โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-11 16:06:51