สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านบางแฟบ
เรื่อง   ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนบ้านบางแฟบ ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ตามประกาศเลขที่ 1/2556
ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 นั้น เนื่องจาก ไม่มีผู้รับจ้างมายื่นซองสอบราคา โรงเรียนบ้านบางแฟบจึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง
ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายโชติ รัตนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแฟบ


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสุรินทร์ ตันสกุล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-01-18 13:16:11