สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดกลางคลองสาม
เรื่อง   การยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2556
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนวัดกลางคลองสามได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.603/29(4 ที่นั่ง)ยกพื้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามเอกสารเลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น เนื่องจากมีความผิดพลาดหลายประการในเรื่องของความคลาดเคลื่อนของวันที่

ทางโรงเรียนวัดกลางคลองสามจึงขอประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.603/29(4 ที่นั่ง)ยกพื้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามเอกสารเลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ดังกล่าวแล้วทางโรงเรียนจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งเมื่อมีการประกาศในครั้งต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายประไพ มีวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสาม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวประภาศรี สีทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-06 15:28:47