สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ตามประกาศเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2556 นั้น เนื่องจากมีข้อมูลผิดพลาด

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายวีระ เพี้ยนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายอภิชัย ทองเชื้อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-12 12:47:55