สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
เรื่อง   ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2556
ไปแล้วนั้น มีข้อมูลผิดพลาด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายวีระ เพี้ยนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายอภิชัย ทองเชื้อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-14 20:54:44