สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านนาเข
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
-------------------------------------------------------------------------

           [ สำเนา ]


ประกาศ โรงเรียนบ้านนาเข
เรื่องสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
-------------------------------------------------------------------------


โรงเรียนบ้านนาเขมีความประสงค์ มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2556

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้วยโรงเรียนบ้านนาเขได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่น 4 จำนวน 14 รายการ ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ดังนี้
1 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระระดับอนุบาล จำนวน 1 ชุด
2 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ชนิดพ่นหมึก จำนวน 5 เครื่อง
3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
4 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
5 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 5 เครื่อง
6 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ (โน้ทบุ๊ค) จำนวน 3 เครื่อง
7 ชั้นวางหนังสือแบบปาติเคิลบอร์ด จำนวน 2 หลัง
8 ตู้หนังสือแบบปาติเคิลบอร์ด จำนวน 2 หลัง
9 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง
10 ตู้เก็บสื่อแบบเหล็ก จำนวน 2 หลัง
11 ตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู จำนวน 2 หลัง
12 โต๊ะปิงปองมีล้อ 20 มม. จำนวน 1 โต๊ะ
13 เครื่องขยายเสียงสำหรับร้องเพลงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
14 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ ( VDO Flex ) จำนวน 1 เครื่อง


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนบ้านนาเขณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นสอบราคาซื้อในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึงเวลา 16:00 น. ณ. โรงเรียนบ้านนาเขและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10:00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสาร สอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 0 บาท ได้ที่ โรงเรียนบ้านนาเข ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th, nkp2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-062436 , 084-5143070 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตำแหน่ง นายนิติกร ฉิมพาลี
ผอ.โรงเรียนบ้านนาเข
ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอรุณี ภูดีทิพย์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายนิติกร ฉิมพาลี
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางอรุณี ภูดีทิพย์
หัวหน้าพัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-16 09:26:55