สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมป์)
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2556
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมป์)ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 ตามเอกสารที่ 1/2556 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นั้นเนื่องจากมีความผิดพลาดหลายประการในเรื่องของความคลาดเคลื่อนในการจำแนกครุภัณฑ์
           ทางโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมป์)จึงขอประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556 ตามเอกสารที่ 1/2556 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ดังกล่าวแล้วทางโรงเรียนจะดำเนินการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งเมื่อมีการประกาศในครั้งต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรโสภณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมป์)


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ เปรื่องเดช
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-18 14:31:26