สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
เรื่อง   ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์
-------------------------------------------------------------------------

           ประกาศโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์
----------------------------------------------------------------------------------
ตามที่โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ได้ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)ตามความละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น
เนื่องจากทางโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP) ระยะที่ 2 ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ซึ่งเป็นวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถดำเนินการย้อนหลังได้ และมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง
ดังนั้น ทางโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ จึงประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2556 และได้จัดทำประกาศเรื่องเดียวกันอีกครั้ง เป็นประกาศ ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ


(นายทศพร ใจขาน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ


ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายทศพร ใจขาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายฉลอง พันธุระ
ครู
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-18 15:44:54