สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านม่วง
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนบ้านม่วง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556- 28 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น - 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านม่วง และกำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านม่วง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
           บัดนี้ โรงเรียนบ้านม่วงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จะพิจารณาดำเนินการใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายประจวบ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวนิธินันท์ วรรณประเวศ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-20 11:57:44