สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านม่วง
เรื่อง   ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบลมีงานทำ
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนบ้านม่วง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบลมีงานทำ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น ณ โรงเรียนบ้านม่วงและกำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 1 มีนาคม ณ โรงเรียนบ้านม่วง

           บัดนี้ โรงเรียนบ้านม่วง ขอยกเลิกสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบลมีงานทำ จะพิจารณาดำเนินการใหม่ครั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายประจวบ อองกุลนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวนิธินันท์ วรรณประเวศ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-20 13:27:10