สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
เรื่อง   ยกเลิกประกาศ สอบราคาครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบลมีงานทำ
-------------------------------------------------------------------------

            ตามที่โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ได้ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนดีศรีตำบลมีงานทำ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายอนุพงษ์ วงค์ธนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสุกัญญา หลวงวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-02-20 14:56:35