สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
เรื่อง   ขอยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา เลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง สอบราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน โดยกำหนดยื่นเอกสารสอบราคาก่อสร้าง ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 ระว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 นั้น
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ได้ประกาศสอบราคา ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่ได้นำประกาศประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง อาจทำให้ผู้รับจ้างเสียโอกาสในการเข้าถึงประกาศสอบราคาในครั้งนี้ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา จึงขอยกเลิกการสอบราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารเรียน เลขที่ 1/2556 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายฉลาด อินธิศร
ผู้อำีนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นายมนัส โพธิ์ศรีวังชัย
หัวหน้าพัสดุโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-03-27 13:59:00