สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
เรื่อง   ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-classroom)
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - classroom) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556
เนื่องจาก ไม่มีผู้มารับแบบเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายสำเริง กุจิรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวรุ่งเรือง สัมฤทธิ์สุขโชค
ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-03-29 15:18:27