สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
เรื่อง   สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.1-6 เนื่องจากโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารได้ปรับรายการหนังสือและวิธีการพัสดุ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหนังสือดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายวีระชัย สดสุชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วเยกิ้งพิทยาคาร


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นยสุภาพ สุริอาจ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-01 11:26:59