สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเรียนบ้านราหุล
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)
-------------------------------------------------------------------------

           ตามที่โรงเรียนบ้านราหุลได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom)จำนวน 9 รายการ ตามประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม 2556 นั้น
           เนื่องจากมีสนใจขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองเสนอราคา 1 ราย แต่ผู้มายื่นซองเสนอราคาไม่ได้นำของตัวอย่างของพัสดุดังกล่าวมานำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย จึงถือว่าคุณสมบัติในการเสนอราคาไม่ผ่าน โรงเรียนบ้านราหุลจึงขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-classroom) ตามประกาศสอบราคาวงวันที่ 19 มีนาคม 2556

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายลำจวน ขันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวสุพัตรา เส็งเอี่ยม
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-01 12:48:38