สำนักการคลังและทรัพย์สิน

[ สำเนา ]ประกาศ   โรงเีรียนอนุบาลคลองหาด
เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนในฝัน
-------------------------------------------------------------------------

           ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาการโรงเรียนในฝัน ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
           เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา
            โรงเรียนอนุบาลคลองหาด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556
ตำแหน่ง นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด


ตำแหน่ง
สำเนาถูกต้อง
นางสาวกาญจนา มูลเพีย
ครู คศ.1 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
วัน/เวลาที่สร้างประกาศ : 2556-04-02 17:58:28